Nitroksolin – terapija i profilaksa urinarnih infekcija u Klinici za infektologiju KBC Split uz prikaz slučaja

Doc.dr.sc. Dragan Ledina, Dr.sc. Dominko Carev

Cilj rada:
Pokazati primjenu nitroksolinakao lijeka za uspješnu uroprofilaksu nakon parenteralne primjene antibiotika u infekcija izazvanim multiplo-rezistentnim bakterijama.

Uvod:
Rezistencija Gram-negativnih bakterija na trimetroprim-sulfametoksazol, kinolone i cefalosporine 1.-3. generacije otežava izbor antibiotika za profilaktičnu primjenu u infekcijama mokraćnih putova. Nitroksolin je antibiotik koje se najčešće daje u liječenju i profilaksi nekompliciranih infekcija mokraćnih putova, najčešće onih uzrokovanih Escherichia coli. Njegov spektar djelovanja, međutim, obuhvaća, osim Escherichia coli i brojne druge enterobakterije, pa čak i kvasce.

Prikaz slučaja:
Bolesnica u dobi od 71 godine operirana zbog tumora crijeva, aseptične nekroze desnog kuka i s postavljenom obostranom nefrostomom po peti je put primljena u Kliniku za infektologiju zbog recidivirajućih urinarnih infekcija.Bolesnici je iz urinokulture izolirana Klebsielapneumoniae i Serratiamarcescens te je liječena kombinacijom imipenem/cilastatin, a potom ceftriaksonom da bi šestog dana liječenja iz urinokulture bila izolirana Klebisiellapneumoniaekoja luči karbapenemazu OXA-48. Bolesnici se potom ordinirao cefiderokol tijekom 10 dana, uz vankomicin zbog kasnije izoliranog i enterokoka. Nakon ove terapije otpuštena je kući uz uroprofilaksu nitroksolinom koji nije bio testiran na navedene uzročnike budući da EUCAST standard navodi interpretativne kriterije za nitroksolin isključivo za Escherichia coli. Bolesnica je dva mjeseca bila bez povišene temperature i dobrog općeg stanja.

Zaključak:
Iako je nitroksolin najčešće lijek izbora za nekomplicirane IMS mišljenja smo da nitroksolin ima svoje mjesto u uroprofilaksi uroloških bolesnika s komorbiditetima i izoliranim multiplo-rezistentnim bakterijama.uklanjanje kamenaca iz bubrežnih čašica koje nisu dostupne rigidnom nefroskopu koristeći pomoć fleksibilnog ureterorenoskopa. Pristup u kanalni sustav bubrega kroz samo jednu punkciju smanjuje ukupnu traumu, a samim time i postoperativne komplikacije. Položaj bolesnika na leđima olakšava posao anesteziologu i skraćuje trajanje operacije.

Nitroxoline – therapy and prophylaxis of UTIsat the KBC Split Infectology Clinic with a case report

Authors:Assist.Prof.Dragan Ledina MD,PhD, Dominko Carev MD, PhD

Objective:
Nitroxolin as a drug for successful uroprophylaxis after parenteral antibiotic administration in infections caused by multi-resistant bacteria.

Introduction:
Gram-negative resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole, quinolones and cephalosporins 1.-3. generation makes it difficult to choose prophylaxis in UTIs. Nitroxoline is an antibiotic that is mostly given in the treatment and prophylaxis of uncomplicated UTIs, caused by Escherichia coli. Its spectrum of activity, in addition to Escherichia coli, includes numerous other enterobacteria and even yeasts.

Case report:
A 71-year-old patient with operated intestines tumor, aseptic necrosis of the right hip and with a bilateral nephrostomy was admitted for the fifth time to the clinic due to recurrent UTI. Klebsiella pneumoniae and Serratia marcescens were isolated in urine culture and she was treated with imipenem/cilastatin, and then with ceftriaxone.On the sixth day of treatment, Klebisiella pneumoniaeOXA-48, was isolated from the urine culture. The patient was then prescribed cefiderocol for 10 days, along with vancomycin for the later isolated enterococcus. After this therapy, she was discharged home with uroprophylaxis with nitroxoline, which was not tested for the abovementioned pathogens, since the EUCAST standard specifies interpretive criteria for nitroxoline exclusively for Escherichia coli. The patient was afebrile and in good general condition for two months.

Conclusion:
Although nitroxoline is usually the drug of choice for uncomplicated UTIs we believe that nitroxoline has its place in the uroprophylaxis in patients with comorbidities and isolated multi-resistant bacteria.