Učestalost i čimbenici rizika febrilnih i septičnih stanja u pacijenta podvrgnutih FURS-u u KBC-u Sestre milosrdnice: 30 mjeseci iskustva

Pirša M.; Svaguša I.; Reljić A., Grubišić I.; Justinić D.; Tomašković I.; Tomić M.; Knežević M.; Ružić B.
Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice

Fleksibilna ureterorenoskopija (FURS) u zadnjih nekoliko godina postala je, uz ESWL, metoda izbora u liječenju bubrežnih konkrementa promjera do 2 cm. Infektivne komplikacije nakon zahvata, u smislu simptomatske uroinfekcije, febrilnih stanja ili urosepse, daleko su najbrojnije komplikacije FURS-a. Novije studije usmjerene su ka identifikaciji zavisnih i nezavisnih čimbenika rizika za razvoj febrilnih i infektivnih stanja nakon FURS-a , zbog popularizacije istog kao metode u liječenju renalne litijaze te porasta broja zahvata, a samim time i njegovih komplikacija.
Ova retrospektivna studija uključivala je sve bolesnike (N= 169 ) koji su podvrgnuti fleksibilnoj ureterorenoskopiji s LASER litotripsijom na Klinici za urologiju, KBC-a Sestre milosrdnice od siječnja 2016. do kolovoza 2018. godine. Specifični preoperativni čimbenici koji su promatrani bili su: dob, spol, relevantni komorbiditet, preoperativna urinokultura, preoperativni sediment urina (>10 leukocita po vidnom polju smatramo patološkim nalazom) te veličina (promjer) samog konkrementa, dok su u postoperativnom praćenju promatrani urinokultura, febrilitet iznad 38°C aksilarno u trajanju više od 24 sata, hemokultura u slučaju febriliteta te laboratorijski parametri upale (L, CRP, PCT). Postoperativne febrilne komplikacije analizirane su u 3 skupine – febrilitet, febrilitet u kombinaciji s pozitivnom hemokulturom i febrilitet s pozitvnom hemokulturom i kliničkom slikom sepse. Cilj ovog rada bio je identificirati preoperativne čimbenike rizika za razvoj febrilnih i septičnih komplikacija te prikazati učestalost istih u naših bolesnika.
Iz našeg istraživanja može se zaključiti kako je učestalost infektivnih komplikacije fleksibilne ureterorenoskopije u liječenju renalne litijaze direktno povezana s patološkim sedimentom urina/piuriom, pozitivnom urinokulturom preoperativno, unatoč antibiotskoj terapiji, te veličinom tretiranog konkrementa.