Zadovoljstvo pacijenta pruženom zdravstvenom skrbi

Božica Čačko mag. med. techn.
Zavod za urologiju, KB Sveti Duh

Uvod:
Promjene u današnjem načinu života, osim modernizacije, promjene životnog stila, napretka tehnologije, donijele su i promjene u obrascu ponašanja i očekivanja pojedinca koje se odražavaju i u zdravstvenom sustavu. Danas pacijenti pri korištenju zdravstvenih usluga očekuju mogućnost izbora i primjeren tretman kao i kod bilo koje druge uslužne djelatnosti. Sukladno navedenom, posljednjih se nekoliko desetljeća pridodaje veća važnost mjerenju, postizanju, održavanju i unaprijeđenu kvalitete zdravstvenih usluga. Zadovoljstvo pacijenata pruženom zdravstvenom skrbi jedan je od pokazatelja kvalitete zdravstvenih usluga, te ovisi o pacijentovim očekivanjima, vrijednostima, prijašnjem iskustvu liječenja ali isto tako i o nizu psiholoških, socijalnih i demografskih čimbenika.

Cilj istraživanja:
Ispitati razinu zadovoljstva pacijenata pruženom skrbi na Zavodu za urologiju Kliničke Bolnice Sveti Duh.

Materijali i metode:
U istraživanju je sudjelovalo 90 pacijenata koji su bili hospitalizirani od svibnja do rujna 2022. godine. Instrument istraživanja bio je validirani upitnik o zadovoljstvu pacijenata pruženom skrbi u zdravstvenoj ustanovi. Podatci dobiveni istraživanjem analizirani su metodama deskriptivne statistike i prikazanina razini značajnosti od P< 0,05.

Rezultati:
Pristupom medicinske sestre/tehničara pri prijemu iznimno je zadovoljno 88,9% pacijenata, predstavljanjem 86,7%, informiranošću o provedenim postupcima i intervencija 78,9%. Stručnošću medicinskih sestara/ tehničara pri obavljanju zdravstvene skrbi iznimno je zadovoljno 86,7%, osiguravanjem privatnosti pri obavljanju higijene 79,9% te pristupom pri liječenju boli 83,3% ispitanika. Visoka razina zadovoljstva iskazana je mogućnošću primjene religijskih potreba tijekom hospitalizacije (81,1% ispitanika), informiranošću obitelji o njihovom trenutnom zdravstvenom stanju (75,6% ispitanika), a s obzirom na svoje iskustvo liječenjem 83,33% ispitanika preporučilo bi boravak na zavodu nekom od svojih prijatelja ili poznanika. Ovim istraživanjem nisu utvrđene statistički značajne razlike u zadovoljstvu pacijenata pruženom skrbi s obzirom na dob, spol i stupanj obrazovanja.

Zaključak:
Ovim istraživanjem iskazana je visoka razina zadovoljstva zdravstvenom skrbi na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh u navedenom periodu. Iznimno visoka razina zadovoljstva iskazana je komunikacijom i stručnošću medicinskih sestra i tehničara. Zadovoljstvo pacijenata pruženom skrbi trebalo bi kontinuirano pratiti kako bi se kvaliteta pružanja skrbi unaprijedila, a pri tome jednu od ključnih uloga imaju medicinske sestre/tehničari.

Ključne riječi: zadovoljstvo pacijenata, kvaliteta zdravstvene skrbi, medicinska sestra/tehničara