Uloga medicinske sestre u peri i intraoperativnoj skrbi bolesnika uslijed operacije cistektomije – derivacija urina po Hautmannu

Danijela Jokić, m.s., Ljubenka Jakopec, m.s.;

Zavod za urologiju, KB Sveti Duh

Predavač: Danijela Jokić, m.s., Zavod za urologiju, KB Sveti Duh

Na Zavodu za urologiju, KB Sveti Duh, svakodnevno se vrši ekstenzivna operacija radikalna cistektomija, te ortotopična kontinentna derivacija urina po Hautmannu.

Radikalna cistektomija podrazumijeva; kod muškaraca uklanjanje mokraćnog mjehura zajedno sa prostatom i sjemenim mjehurićima, te regionalnih limfnih čvorova, kod žena uklanjanje mokraćnog mjehura zajedno sa maternicom, jajnicima, jajovidima, prednjom stijenkom rodnice i limfnih čvorova. Indikacije za radikalnu cistektomiju su: infiltrativni karcinomi mokraćnog mjehura (mišićno invazivni), recidivirajući površni karcinomi mokraćnog mjehura s niskim stupnjem diferencijacije (slabo diferencirani–G3), kao i karcinomi koje nije moguće odstraniti endoskopskim putem. Nakon cistektomije ostaje problem zbrinjavanja urina, za što danas postoji brojni niz kirurških mogućnosti (sam odabir ovisi o dobi bolesnika, stadiju bolesti, komorbiditetima, a ponekad i o samom izboru bolesnika). Jedna od najpopularnijih je kontinentna ortotopička derivacija segmentom tankog crijeva po Hautmannu. Metodu je usavršio i osmislio slavni Prof. Hautmann 1987.g. u Ulmu, gdje je prvotno za kreiranje takvog jednog novog mjehura (engl. pouch) koristio 80 cm tankog crijeva. Danas se koristi oko 40 cm terminalnog ileuma od kojega se konstruira pouch sferičnog oblika, na kojeg se kranijalno anastomoziraju mokraćovodi, a sam pouch se distalno anastomozira na mokraćnu cijev što omogućuje bolesniku mokrenje na prirodan način. Takva jedna derivacija pruža bolesniku bolju kvalitetu života sa kontrolom kontinencije.

Ovim radom definira se i opisuje operacija cistektomije, derivacije urina po Hautmannu, uloga medicinske sestre u procesu zdravstvene njege s naglascima na specifičnosti preoperativne pripreme bolesnika za ovu vrstu operacije, uloga medicinske sestre pri sprečavanju mogućih komplikacija intra i postoperativno, specifičnosti zdravstvene skrbi i njege postoperativno (u JIL-u).  Prikazat će se statistički podaci o postoperativnim komplikacijama kao upalnim procesima uzrokovanim bakterijama, iz istraživanja  na našem Zavodu za urologiju, KB Sveti Duh, koji pokazuju da se dogodio minimalni broj incidenata infekcije kao postoperativne komplikacije cistektomije, derivacije urina po Hautmannu, a u odnosu na ostale zdravstvene ustanove u kojima se vrši ista operacija, a bile su statististički obrađivane.

Za ulogu medicinske sestre u zdravstvenom timu, u peri i intraoperativnoj skrbi bolesnika kod operacije cistektomije treba staviti naglasak na to da je ona preliminarna u konačnom ishodu procesa zdravstvene njege, te da individualnim i holističkim pristupom bolesniku osigurava adekvatnu prijeoperacijsku pripremu, što dovodi do sigurnije intraoperacijske skrbi, kao i smanjenju komplikacija u postoperativnoj njezi.