Uloga instrumentarke u endoskopskim zahvatima

Marija Malek, prvostupnica sestrinstva

Glavna sestra Klinike za urologije
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Bitna razlika između endoskopskog i klasičnog, otvorenog načina operiranja sastoji se u činjenici da endoskopskom pristupu svi članovi operacijskoga tima u potpunosti mogu pratiti operacijski zahvat na ekranu. Medicinske sestre i tehničari prestaju time biti sudionici procesa koji samo naslućuju, već i istovremeno vide cijeli proces. Ta činjenica koja predstavlja neupitnu prednost pri izvođenju endoskopskih operacija u odnosu na klasične, omogućuje da medicinska sestra može unaprijed predvidjeti i pripremiti instrument koji će urolog trebati, a i brže će reagirati u slučaju komplikacija npr. krvarenja.

U endoskopskom postupku se koriste već svi od prije poznati instrumenti, ali naravno preuređeni novim tehnologijama. Jedino je kukasta elektroda instrument koji se nije upotrebljavao u klasičnim operacijama, a danas je nezamjenjiv u laparoskopiji. Jedna od prednosti endoskopskih zahvata nad klasičnima je i manji broj instrumenata.

Pojednostavljivanje i tehnička opremljenost prilikom endoskopskih zahvata uvelike olakšava medicinskim sestrama i tehničarima postupak radi navlačenja konaca i dodavanja tupfera, ali je koncentracija instrumentarke na ekranu kako bi pripremila ili dodala odgovarajući instument, pridržala laparoskop ili neku hvatalicu. Instrumentarka pomaže kirurgu pri uvlačenju instrumenata u troakar, kontrolira ventile i prati tlak zraka u trbušnoj šupljini. Isto tako prati ono što liječnik ne može, zaokupljen slikom na ekranu, primjerice ispadanje troakara, položaj kablova i vodiča svjetlosti te cijevi za CO2, količinu CO2u boci i fiziološke otopine za ispiranje. O svemu tome mora imati stalni uvid kako bi mogla brzo reagirati u slučaju komplikacija.

Iz svega navedenoga razvidno je da je konstantno osposobljavanje i praćenje medicinske tehnike izrazito potrebno medicinskim sestrama i tehničarima kako bi što uspješnije pridonjeli uspjehu endoskopskih operacija.