Učinkovitost nove kirurške tehnike u liječenju stresne inkontinencije u žena bazirane na teoriji viseće mrežice (hammock): usporedba s transvaginalnom suspenzijom s pomoću igala

D.Tomić, I.Gilja, M.Kordić, M.Tipurić, D.Zalihić, J.Baranik, V.Bekavac, M.Ignatkov, K.Pavlović,

Klinika za urologiju, SKB Mostar, F BiH

SAŽETAK

Kirurško liječenje je standardni princip i pristup za žene sa stresnom inkontinencijom mokraće, koje nisu postigle željeni učinak konzervativnim metodama liječenja kao što su promjene životnih navika, fizikalni tretman, planirani režim mokrenja te bihevioralna terapija (211). Iako stotine različitih kirurških procedura postoje, ili su objavljene, za liječenje stresne inkontinencije mokraće kod žena, idealna kirurška tehnika koja bi bila učinkovita, jeftina, jednostavna za naučiti i izvesti, s dugotrajnijom učinkovitošću, minimalno invazivna i bez dugotrajnog morbiditeta i funkcionalnih posljedica, još uvijek ne postoji (212).

Upravo, imajući u vidu ove činjenice, osnovni cilj ovog rada bio je opisati novu kiruršku metodu u liječenju stresne inkontinencije mokraće čiji je dizajn predložio Ivan Gilja, a baziranoj na teoriji „viseće mrežice“ ili tzv. hammock teoriji, te procijeniti učinkovitost ove metode u liječenju stresne inkontinencije mokraće, usporedbom rezultata kontrolne skupine od 30 bolesnica operiranih transvaginalnom suspenzijom pomoću igala po Razu, modifikacijom po Gilji (200, 204).

Uzorak čini 60 bolesnica sa stresnom inkontinencijom urina, operiranih u periodu od tri godine, životne dobi iznad 35 godina. Usporednu (kontrolnu) skupinu čini 30 bolesnica operiranih transvaginalnom suspenzijom pomoću igala („needle suspension“ operacija). Za obje tehnike uspoređivani su isti klinički parametri. Sve bolesnice su imale simptome i znakove stresne inkontinencije urina uz urodinamski dokaz nevoljnog otjecanja urina prilikom napora i uz prisutnu hipermobilnost vrata mjehura.

Klinička procjena učinka učinjena je u periodu nakon pola godine te nakon prve i trećegodine nakon operacije. Za kliničku procjenu i istraživanje rabljeni su modularni upitniciprema preporuci vodiča Europske urološke asocijacije (EAU guideliness) i Međunarodnogdruštva za kontinenciju (ICS – International Continence Society, International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire – ICIQ), ICIQ-SF, ICIQ-FLUTS (202), uz suglasnost i dozvolu spomenute udruge. Upitnici služe za procjenu stresne i/ili urgentne inkontinencije prije i nakon operacije, procjenu simptoma donjeg urinarnog trakta prije i nakon operacije, kao i procjenu kvalitete života.

Nakon provedenog istraživanja, sukaldno s ciljevim ovog rada i obrađenim rezultatimai parametrima u periodu praćenja, izvedeni su i određeni zaključci značajni za ovoistraživanje. Testiranjem razlika u rezultatima operacija tipa 1, baziranim na novoj kirurškoj tehnici koja počiva na teoriji „viseće mrežice“ – hammock i rezultatima transvaginalne suspenzije

pomoću igala (operacije tipa 2), uočava se da operacijska metoda 2, dakle transvaginalna suspenzijska operacija ima veći postotak izlječenja (90,00%) u odnosu na metodu 1,ali istodobno ima i 10 % bolesnica sa slabijim rezultatima liječenja. Metoda kirurškog liječenja bazirana na teoriji „viseće mrežice“ – hammock osigurava u 86,27 % slučajeva izlječenje, a u 13,73% slučajeva uspješno liječenje. Iz tablica koje prikazuju rezultate liječenja vidljivo je da manji rizik u pogledu rezultata liječenja ima operacijska metoda bazirana na kirurškoj tehnici po teoriji „viseće mrežice“ – hammock, s obzirom na to da su jezinom primjenom, prema definiciji uspješnosti liječenja, svi pacijenti „izliječeni“, odnosno „uspješno liječeni“.

U godišnjem periodu praćenja i mjerenja cistografski preoperacijski i poslijeoperacijski obje metode pokazuju nisku prosječnu vrijednost mobilnosti vrata mjehura, u periodu od godinu dana nakon operacijskog liječenja, što govori u prilog dobre i stabilne pozicije vrata mjehura koja osigurava izlječenje, prema prije postavljenoj hipotezi u ovim istraživanju. U radu opisana nova kirurška tehnika u liječenju stresne inkontinencije mokraće bazirana na teoriji „viseće mrežice“ je jednostavna i izvodljiva za svakog iskusnog urologa bez potrebe za dugotrajnim učenjem.