Transuretralna incizija kod opstrukcije vrata mokraćnoga mjehura u žena

Markić D, Maričić A, Oguić R, Sotošek S, Španjol J, Rahelić D, Rubinić N, Valenčić M

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska

Opstrukcijske smetnje mokrenja u žena su rijetka pojava, a jedan od mogućih uzroka je opstrukcija na razini vrata mokraćnoga mjehura. Prikazati ćemo naše iskustvo u endoskopskom liječenju tih bolesnica.

Na Klinici za urologiju Kliničkoga bolničkoga centra u Rijeci tijekom 12 godina, od 2000.-2012., zbog subvezikalne opstrukcije 47 bolesnica je liječeno transuretralnom incizijom vrata mokraćnoga mjehura. Dijagnoza  se je temeljila na nalazu urodinamskoga pregleda i isključivanju drugih mogućih uzroka  opstrukcije. U svih bolesnica učinjena je transuretralna incizija vrata mokraćnoga mjehura na dva mjesta, na  5 i 7 sati.

Od 47 bolesnica u dobi od 21 do 78 godina (prosječna dob 44 godine), u njih 42 (89,3%) transuretralna incizija učinjena je zbog primarne opstrukcije vrata mokraćnoga mjehura. Ostale su pacijentice imale sekundarnu opstrukciju, najčešće kao posljedicu neurogenoga mjehura. Bolesnice su praćene od 3-288 mjeseci. Povoljan ishod operacijskoga liječenja zabilježen je u 35/47 bolesnica (74,5%) te u 6/12 bolesnica koje su ponovno operirane. Kompletna retencija urina bila je vodeći simptom u 10/47 bolesnica (21,2%), a nakon operacije 6/10 bolesnica više nije trebalo kateterizaciju. Komplikacije u svezi s postupkom nisu zabilježene.

Transuretralna incizija vrata mokraćnoga mjehura je minimalno invazivni način liječenja opstrukcije na razini vrata mokraćnoga mjehura u žena s visokom stopom uspješnost