Sestrinska skrb za bolesnika s urinarnim kateterom

Karmen Kelam,  prvostupnica sestrinstva

 

KBC SPLIT ODJEL ZA UROLOGIJU, ŠOLTANSKA 1

Cilj rada je prikazati važnost i ulogu medicinske sestre u tretiranju i skrbi bolesnika s urinarnim kateterom, kao i prikaz sestrinskih intervencija koje se provode kako bi se prevenirale infekcije mokraćnog sustava.

Sestre uvode preko 50% svih katetera, te poslije provode zdravstvenu njegu i skrbe o svemu što je vezano za kateter. Najveća pažnja se posvećuje prevenciji urinarnih infekcija i od početka se stavlja naglasak na toaletu katetera i perianalne regije. Veoma bitan je pristanak bolesnika kojega treba kateterizirati, a isto tako se treba procijeniti potreba za kateterizacijom. Naime, kateteri se postavljaju samo kada je to potrebno i  klinički opravdano, a onda kada su neophodni, treba provoditi pravovaljanu njegu, te voditi računa o vremenskom ograničenju za promjenu katetera i drenažne opreme