Protokol poboljšanog oporavka nakon cistektomije

Radmila Vrbat, Milena Vuković,
Zavod za urologiju, KB Sveti Duh

Protokol poboljšanog oporavka nakon cistektomije predstavlja multimodalni koncept sastavljen na temelju kliničkih dokaza u pripremi bolesnika za operativni zahvat. On podrazumijeva multidisciplinarni pristup kod bolesnika kojem se planira učiniti cistektomija već od trenutka postavljanja indikacije. Cilj je pravovremena optimizacija stanja bolesnika za zahvat, smanjenje intraoperativnog stresa, te što brži oporavak bolesnika nakon zahvata. Cijeli period pripreme i liječenja obuhvaćen je kroz 26 elemenata koji se odnose na edukaciju bolesnika, tjelesnu aktivnost, optimizaciju komorbiditeta, korekciju anemije, mehaničku pripremu crijeva, tromboprofilaksu, ugljikogidratnu nadoknadu, premedikaciju, anesteziološki protokol, intraoperativni pristup, antimikrobnu profilaksu, analgeziju, prevenciju mučnine i povraćanja, nadoknadu tekućine i prehranu, te mobilizaciju. Nakon svakodnevne evaluacije stanja bolesnika pojedini elementi se revidiraju.

Istraživanja su pokazala da primjena navedenog protokola utječe na smanjenje postoperativnih komplikacija za 50% i trajanje hospitalizacije za 30%. Također, smanjena je učestalost ponovljenih hospitalizacija što u konačnici značajno smanjuje troškove liječenja. Pozitivni rezultati ovog protokola ranije su zabilježeni nakon kolorektalnih zahvata te se on nakon toga počinje primjenjivati u modificiranom obliku u ostalim kirurškim granama i urologiji.  Na Zavodu za urologiju KB Sveti Duh protokol se primjenjuje od veljače 2018. godine.