Prevalencija i farmakoterapija sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura potvrđenog urodinamikom na klinici za urologiju kbc-a Split

I.Velat, Klinika za urologiju KBC Split, Split, Hrvatska
e-mail: ivan.velat@gmail.com

Uvod:
Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur (PAMM) je sindrom koji uključuje urgenciju, sa ili bez urgentne inkontinencije,a najčešće uz frekvenciju i nikturiju. Uz anamnestičke podatke, fizikalni pregled i dnevnik mokrenja, urodinamska studija je temeljna pretraga za potvrdu dijagnoze PAMM-a.

Metode:
Provedeno je presječno istraživanje na Klinici za urologiju KBC-a Split u razdoblju od kolovoza 2020. do rujna 2023. godine na bolesnicima kojima je urodinamskom studijom potvrđenPAMM.

Rezultati:
U navedenom razdoblju urodinamska studija napravljena je kod 201 bolesnika (142 muškarcai 59 žena) te je prosječna dob ispitanika bila 63,4 ± 12,9 godina (srednja vrijednost ± standardna devijacija). Farmakoterapiju za LUTS pred urodinamsku pretragu uzimalo je45% bolesnika. Dijagnoza PAMM-a urodinamski je potvrđena u 44,3% (n = 89) bolesnika. Od bolesnika s potvrđenim PAMM-om bilo je 75,3% muškaraca i 24,7% žena.Muškarcima s potvrđenim PAMM-om pred urodinamiku je najčešće propisan tamsulozin (45,3%) te potom solifenacin (23,4%, u kombinaciji s tamsulozinom u 12,7% slučajeva). Ženama s potvrđenim PAMM-om pred urodinamiku najčešće su bili propisani mirabegron (13,6%) i solifenacin (9,1%).

Zaključak:
S obzirom da je globalnapojavnost PAMM-a veća u žena nego u muškaraca, iz naših rezultata se može naslutitikakoovaj sindrom kod ženskih bolesnika često ostaje neprepoznat. Edukacijaliječnika i bolesnika te pravovremeno postavljanje dijagnozeključni su za uspješno liječenje sindroma PAMM-a.