Perioperativna kontrola u operaciji Zavoda za urologiju KB Sveti Duh

Ljubenka Jakopec, Danijela Prgomet
Zavod za urologiju, KB Sveti Duh

Uvod
Ulaskom u EU Republika Hrvatska preuzela je mnoge zakone, propise i smjernice, tako i one vezane za perioperativnu kontrolu a sve u cilju bolje sestrinske prakse i sigurnosti pacijenta.
U skladu sa tim KB Sv. Duh prilagodila je i usvojila Kiruršku kontrolnu listu, jedinstvenu za cijelu bolnicu za svakog pacijenta kod kojeg se vrši operativni zahvat.
Kirurška kontrolna lista sastoji se od tri dijela:
1.dio koji kontrolira i potpisuje anestziolog i anesteziološki tehničar ( provjera identiteta, opće stanje pacijenta, alergije, ASA stupanj, antibiotska profilaksa, prohodnost dišnih puteva…)
2. dio koji potpisuje operater ( očekivana kritična događanja,…)
3. treći dio vezan za kontrolu steriliteta, područja neutralne elektrode, kontrola instrumenata, tupfera i igala, te kontrola obilježvanja biotičkog materijala, potpisuje operacijska sestra.
Nas u ovo slučaju zanima dio vezan za posao i odgovornost operacijske sestre.
Bit perioperativne kontrole je da svaki segment kontrole obavlja oprana sestra zajedno sa pratećom sestrom, kako bi se izbjegla mogućnost pogreške.
Prva kontrola – da li pripremljeni instrumenti odgovaraju zahvatu koji se planira raditi, te strilitet svega što se planira upotrijebiti.
Korektno brojanje instrumenata, tupfera i igala krucijalno je za osiguranje sigurnosti pacijenta tijekom perioperativne skrbi. Time se izbjegava mogućnost zaostajanja stranog tijela u tijelu pacijenta ili naknadne ozlijede osoblja.
Svi instrumeti, tupferi , igle i ostali oštri premdeti trebaju biti prebrojani:
1.prije operativnog zahvata
2. prije zatvaranja bili koje tjelesne šupljine pacijenta
3.prije zatvaranja kože pacijenta
Liječnička ekipa dužna je osigurati vrijeme kako bi instrumentarka mogla sve prebrojati bez pritiska.Brojanje mora biti glasno i usklađeno kako bi prateća sestra mogla pratiti brojanje te sve evidentirati.
Prilikom spremanja bioptičkog materijala, prateća sestra treba nalijepti na posudu pacijentovo ime i prezime sa kodom, te naznačiti o kojem se bioptičkom materijalu radi, pokazati opranoj sestri sve relvantne podatke na posudi, tek nakon toga oprana sestra može staviti bioptički materijal u posudu.
Opisani protokol u operaciji Zavoda za urologiju primjenjujemo unatrag godinu dana.