ESWL (Extracorporeal Shock Wawe Litotripsy) – izvantjelesno mrvljenje kamenca

N. Zrinjan, I. Santini, B. Ružić
Klinika za urologiju KBC Sestre milosrdnice

ESWL je metoda liječenja tj. razbijanja kamenaca u bubregu i mokraćovodu koja se svakodnevno provodi na našoj klinici. Temelji se na upotrebi šok – valova koje stvara i generira ESWL aparat elektromagnetskim ili elektrohidrauličnim mehanizmom. Širenjem takvog vala kroz tijelo, na granici različitih gustoća (tkiva, tekućine,i površine kamena) prenosi se fokusirana energija uz ponavljanje „udaraca“ na kamen što rezultira usitnjavanjem na manje dijelove.
Učinkovitost ove metode ovisi o: veličini i sastavu kamenca, kanalnom sustavu bubrega, znanju, vještini i iskustvu tima koji to radi.
Bolesnik može pristupiti zahvatu ako ima opravdanu indikaciju i uredne nalaze (KKS, PV, sterilnu urinokulturu, intravenoznu urografiju, urea, kreatinin) i adekvatno provedenu pripremu gastrointestinalnog trakta.
Komplikacije su rijetke, ali mogu biti: mikro i makro hematurija, petehije na koži ili potkožni hematom, opstrukcija ili zastoj urina, perinefritički ili subkapsularni hematom i ruptura bubrega. Pravilnom pripremom bolesnika i radom stručnog i iskusnog tima, komplikacije su svedene na minimum ili ih nema.
Uloga medicinske sestre je u pripremi i provođenju postupka, zajedno sa liječnikom te edukacija bolesnika, kako o samom tretmanu izvantjelesne litotripsije, tako i o mjerama koje mogu pomoći pri spontanoj eliminaciji fragmenata. Potrebno je uputiti bolesnika kako kontrolirati bol pravovremenom upotrebom ordiniranih medikamenata, upoznati ga sa važnošću uzimanja dovoljne količine tekućine te o mogućim nuspojavama i komplikacijama postupka. Dobra analgezija uz psihičku i fizičku pripremu bolesnika, dovode do uspješno provedenog tretmana.
ESWL je minimalno invazivna metoda mrvljenja kamenaca za spontanu eliminaciju, bez korištenja anestezije, mali broj komplikacija, uz mogućnost ponavljanja, što su i glavne prednosti ove metode.