ECIRS u KBC Zagreb

Andrijašević Vedran¹, Padovan Milko¹, Marić Marjan¹, Ferenčak Vladimir¹, Saić Hrvoje¹, Knežević Nikola¹², Kaštelan Željko¹²
¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb
²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Cilj ovog preglednog rada je prikaz naših rezultata u liječenju bolesnika s nefrolitijazom kojima je učinjena endoskopska kombinirana intrarenalna kirurgija (engl. Endoscopic Combined IntraRenal Surgery, ECIRS) od uvođenja ove metode u Kliniku za urologiju 2022. godine.

Metode:
Analizirani su podaci iz bolničkog informativnog sustava o operiranim bolesnicima kojima je učinjen ECIRS u razdoblju između 1.5.2022. i 1.5.2023. godine. Analizirani su dob, spol, strana, veličina kamenca, duljina hospitalizacije, postoperativne komplikacije po Clavien-Dindo klasifikaciji, stone free rate (SFR), broj dodatnih zahvata nakon provedenog liječenja.

Rezultati:
U navedenom razdoblju su učinjena 73 zahvata. Litotripsija je rađena HoYag laserom te sustavom Trilogy lithoclast®. Raspodjela bolesnika prema spolu (M:Ž) je bila 55 % : 45 %. Učinjena su ukupno 32 desnostrana te 41 lijevostrani zahvat. Prosječno vrijeme hospitalizacije je bilo 4 dana. SFR je bio 92 %. Kod 6 bolesnika je bio potreban dodatni endoskopski zahvat ili ESWL radi rezidualne nefrolitijaze nakon provedenog ECIRS-a.

Zaključak:
Od uvođenja ECIRS-a kao standardne metode liječenja nefrolita većih od 2 cm povećan je SFR u liječenju bolesnika sa urolitijazom. Ova metoda omogućuje uklanjanje kamenaca iz bubrežnih čašica koje nisu dostupne rigidnom nefroskopu koristeći pomoć fleksibilnog ureterorenoskopa. Pristup u kanalni sustav bubrega kroz samo jednu punkciju smanjuje ukupnu traumu, a samim time i postoperativne komplikacije. Položaj bolesnika na leđima olakšava posao anesteziologu i skraćuje trajanje operacije.